Trong các chất sau, có chất nào không tính lưỡng tính?

Bạn đang tìm hiểu về tính lưỡng tính của các chất? Vậy hãy cùng Avy Fragrances điểm qua các chất không có tính lưỡng tính nhé!

Chất không có tính lưỡng tính

  • ZnSO4
  • Al(OH)3
  • KHCO3
  • Al2O3

Hướng dẫn giải chi tiết:
Chất KHCO3 có thể tác dụng được với axit lẫn dung dịch bazo, nên nó là chất lưỡng tính.
KHCO3 + HCl → KCl + CO2↑ + H2O
2KHCO3 + 2NaOH → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

Trong khi đó, Al2O3 và Al(OH)3 đều có thể tác dụng với axit mạnh và dung dịch bazo mạnh.
Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O
Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Vậy đáp án A là chính xác: ZnSO4 không phải là chất lưỡng tính.

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Nội dung nhận định nào sau đây là đúng?
A. Crom là kim loại lưỡng tính.
B. Crom hoạt động hóa học mạnh hơn Zn và Fe.
C. Crom tác dụng với HNO3 đặc, nguội giải phóng NO2.
D. Crom bị thụ động hóa trong H2SO4 đặc, nguội.

Câu 2: Cho các nhận định sau:
(a) Kim loại Al tan được trong các dung dịch axit mạnh và kiềm.
(b) Al(OH)3 là chất lưỡng tính, có thể tác dụng được với dung dịch axit và dung dịch kiềm.
(c) Cr(OH)2 là chất lưỡng tính, có thể tác dụng được với dung dịch axit và dung dịch kiềm.
(d) Cr(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính, trong đó tính bazơ trội hơn tính axit.
(e) Hỗn hợp Al2O3 và FeO dùng thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng hàn đường ray.
(f) KHCO3 là chất lưỡng tính, trội tính axit.

Số nhận định sai là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 3: Dãy gồm những chất hiđroxit lưỡng tính là
A. Zn(OH)2, Pb(OH)2, Cu(OH)2
B. Fe(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2
C. Zn(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3
D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, Cu(OH)2

Câu 4: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?
A. Al(OH)3
B. Al2O3
C. AlCl3
D. Zn(OH)2

Câu 5: Chất nào dưới đây là chất lưỡng tính?
A. Fe(OH)3.
B. Cr(OH)2
C. Pb(OH)2.
D. Cu(OH)2

Câu 6: Chất nào không có tính lưỡng tính?
A. K2CO3.
B. Al2O3.
C. Al(OH)3.
D. KHCO3.

Câu 7: Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính?
A. KHCO3, Al(OH)3, ZnO, CH3COONH4.
B. Zn, Al2O3, Al(OH)3, NaHCO3.
C. Al2O3, Al(OH)3, AlCl3, Na[Al(OH)4].
D. Zn, ZnO, Zn(OH)2, ZnCl2.

Các câu hỏi trên chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn kiến thức hóa học thú vị. Hãy nắm vững và trau dồi kiến thức của mình cùng Avy Fragrances. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Avy Fragrances.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa từ bài viết gốc.

Rate this post
Bài viết liên quan